Informace k provozu školy a testování na začátku školního roku 2021/2022

Posted By on 27.8.2021

Milí žáci, vážení rodiče,

hlavní prázdniny pomalu končí a je před námi nový školní rok 2021/2022. Snad jsou za vámi dva poklidné a příjemně strávené měsíce. Doufám, že jste měli možnost načerpat nové síly po loňském náročném školním roce, poznat nová a zajímavá místa, absolvovat pohodové dovolené, letní tábory a všechny další (věřím, že vydařené) prázdninové aktivity a jste tak připraveni na nový školní rok.

Jak je v poslední době zvykem, byl MŠMT vydán Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19 provoz a testování (dále také „Manuál“). S kompletním zněním tohoto Manuálu se můžete seznámit ZDE!

Velmi se těšíme na zahájení nového školního roku a na všechny žáky naší školy!

Dovolím si několik poznámek k vybraným bodům Manuálu:

Pravidla screeningového testování žáků (bude probíhat od 1. 9. 2021 do 10. 9. 2021)

Cílem screeningovým testováním žáků škol je zjistit míru virové nálože mezi žáky. Manuál stanovuje, které skupiny žáků jsou z tohoto testování vyjmuty a testovat se nemusí. Jedná se o „bezinfekční“ žáky s plně ukončeným očkováním proti covid-19 (14 dnů po plně ukončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Zde si dovolím jen poznamenat (na základě veřejně dostupných informací z ČR i ze zahraničí), že tyto skupiny žáků jsou potenciálními přenašeči viru, ale přesto nemusí být ve škole testováni. Nejsem odpůrcem očkování, věřím, že je pro určité skupiny obyvatel prospěšné, ale spatřuji potenciální riziko šíření nákazy ve skupině „bezinfekčních“ žáků a troufám si tvrdit, že takto nastavenými parametry návratu žáků do škol nelze zjistit deklarovanou míru virové zátěže mezi žáky.

Ostatní žáci a jejich rodiče mají dvě možnosti – absolvovat či neabsolvovat testování ve stanovených termínech.

Žáci, kteří se otestují a mají negativní výsledek testu, mohou absolvovat výuku ve třídě bez ochranného prostředku k zakrytí úst (v prostředí ZŠ se jedná většinou o roušku).

Žáci, kteří se neotestují, jsou povinni dle Manuálu nosit během pobytu ve škole ochranný prostředek dýchacích cest (roušku/respirátor).

Zde si opět dovolím citovat část protokolu probíhající kontroly KHS Olomouckého kraje v naší škole (ze dne 29. 4. 2021), z níž vyplývá, že ředitel školy nenese odpovědnost za situaci, kdy žák nepoužívá ve škole ochranu dýchacích cest:

Při kontrolní činnosti v Základní škole a Mateřské škole Troubky pracovnice KHS Olomouckého kraje zjistily dne 29. 4. 2021, že někteří žáci neměli během pobytu ve škole nasazený žádný ochranný prostředek dýchacích cest. Tyto skutečnosti v rámci protokolu o kontrole pouze zaprotokolovaly, avšak nevyvodily z tohoto zjištění žádné závěry v podobě zjištěného nedostatku ze strany kontrolované osoby, neboť vycházely z toho, že kontrolovaná osoba (škola, ředitel) nenese odpovědnost za situaci, kdy si žák v rozporu s příslušným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví (MZ) nenasadí ochranný prostředek dýchacích cest na místě, na kterém je pobyt a pohyb bez ochrany dýchacích cest zakázán. KHS v této souvislosti rovněž upozorňuje, že zjištění nenošení příslušného ochranného prostředku dýchacích cest částí žáků na místě kontroly nebylo kontrolujícími uvedeno v souhrnu zjištěných nedostatků v rámci protokolu o kontrole.

Pro úplnost KHS shrnuje, že nemá-li žák na místě, na kterém je zakázán pohyb a pobyt bez ochranného prostředku dýchacích cest, jedná protiprávně tento žák, přičemž kontrolovaná osoba (škola, ředitel) nenese za tento protiprávní čin žádnou odpovědnost.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k výše uvedenému Vás především žádám, abyste v nadcházejícím školním roce své děti posílali do školy především zdravé, tj. bez příznaků onemocnění.

 

Děkuji za pochopení.

 

Petr Vrána, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *