Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Posted By on 19.3.2019

1. Termín a místo zápisu

 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v Základní škole a Mateřské škole Troubky v úterý 09. 04. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin.

 2. Věk dítěte

 Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku teprve v průběhu školního roku 2019/2020

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce června roku 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna – PPP), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

 3. Práva a povinnosti rodičů

 Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

4. Spádový obvod školy

 Do Základní školy a Mateřské školy Troubky jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu – obec Troubky. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

5. Odklad povinné školní docházky

 Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 6. Kritéria pro přijímání žáků

a) v souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do školy přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v obci Troubky,

b) žáci, kterým byl Základní školou a Mateřskou školou Troubky povolen odklad povinné školní docházky,

c) žáci jiných školských obvodů, pokud to umožní kapacitní možnosti školy.

 6. Průběh zápisu

 Zápis do ZŠ má dvě části:

Formální část zápisu (Žádost o přijetí)

V Žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dítěte následující informace (dle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození (dítěte),
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena

(Základní škola a Mateřská škola Troubky),

  • jméno a příjmení zákonného zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

  • telefonní spojení na zákonného zástupce,
  • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte (§ 16 školského zákona),
  • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Motivační část zápisu (cca 20 minut)

Cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku. V rámci neformálního rozhovoru pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Materiál Desatero pro rodiče předškolního věku (viz příloha) nabízí zákonným zástupcům v přehledné podobě informace o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Účelem zápisu není zjistit všechny uvedené dovednosti dítěte. Další vhodnou pomůckou zákonných zástupců před vlastním zápisem je dokument Jak můžeme pomoci svým dětem před nástupem do školy (viz příloha).

Přesný čas zápisu Vašeho dítěte si můžete předem telefonicky domluvit na tel. 581 221 131.

 

Mgr. Petr Vrána, ředitel školy

 

Přílohy:

Plakát k zápisu 2019.

Desatero pro rodiče.

Jak můžete pomoci svým dětem před nástupem do školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2019.

Žádost o odklad povinné školní docházky 2019.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *