Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Katalogové listy (elektronická, listinná), matrika (elektronická, listinná) Zápisní lístky do ŠD (listinná) Třídní knihy ZŠ, MŠ, ŠD (listinná) Třídní výkazy ZŠ (listinná) Spisy o přijetí žáka a správní řízení (listinná elektronická) Spisy žáků (elektronická, listinná) Seznamy žáků LVK,Plavání, seznamy žáků k výletům, jiné seznamy žáků, dopravní výchova (listinně, elektronická) Úrazy žáků (elektronická, listinná) Evidence žádostí o uvolnění žáka (listinná) Evidence informací o zdravotním stavu žáka (listinná,elektronická) BOZP, BOZ (listinná) Personální (listině - osobní spisy,vzdělávání pedagogů) a mzdová agenda (elektronická, listinně) Účetnictví (listinná, elektronicky) Smlouvy (elektronická, listinná) Seznam vyučujících, suplování a podklady pro plat, docházka (listinná, elektronická) Výroční zprávy a roční plány (listinná, elektronicky) Záznamy z pedagogických rad a pracovních porad (listinně, elektronicky) Komisionální opravné zkoušky (listinná) Hospitace (listinná) Podací deník/spisová služba (listinná) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronická) IVP (listinná) Evidence zájmových kroužků včetně přihlášek (listinná) Jídelna: Přihlášky ke stravování (listinná) Jídelna: Výběr stravného, přehled plateb (listinně a elektronicky) Jídelna: Počet obědů zaměstnanců a jiných stránvíků (listinná) Družina: Seznam žáků, zákonných zástupců a info o odvádění žáků z družiny (listině) Družina: Platby družiny (listinná) Kronika (listinná) Školní knihovna (listinná) Evidence stížností žáků a rodičů (listinná) OSPOD (listinná, elektronická)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení školní evidence Zápis dítěte do školy Vedení školní evidence Vedení školní evidence Evidence příjetí žáků Vedení školní evidence Podklad pro školní akce Bezpečnost na pracovišti a ve škole Evidence žádostí u uvolnění žáka Evidence informací o zdravotním stavu žáka Bezpečnost na pracovišti a ve škole Vedení mzdové a personální agendy Vedení účetnictví Pronajímání školních prostor Podklapd pro další povinnosti Výroční zprávy a roční plány školy Záznamy z pedagogických rad a pracovním porad Komisionální opravné zkoušky žáků Kontrola vyučujících Evidence pošty/vedení spisové služby Komunikace se zákonnými zástupci a dalšími osobami Zvláštní vzdělávací potřeby Zájmové kroužky Přihlášky ke stravování do školní jídelny Výběr stavného, přehled plateb ve školní jídelně Počet obědů zaměstnanců a jiných strávníků ve školní jídelně Seznam žáků, jejich zákonných zástupců a informace o odvádění žáků z družiny Evidence plateb družiny Školní kronika Evidence čtenářů školní knihovny Evidence stížností žáků a rodičů sociální ochrana žáků 
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, třídní učitelé, vyučující Žáci školy, zákonní zástupci Žáci školy, zákonní zástupci, třídní učitelé, vyučující Žáci školy. zákonní zástupci Žáci školy. zákonní zástupci Žáci, zákonní zástupci Žáci, zákonní zástupci, lékař žáka zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy plátci v hotovosti a na účet školy Smluvní strany zaměstnanci školy zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy, žáci zaměstnanci školy zaměstnanci školy, žáci školy Příjemci a odesílatelé pošty Příjemci a odesílatelé pošty Žáci se specifickým vzděláváním, zaměstnanci pedagogicko psychologické poradny, zákonní zástupci Žáci, zákonní zástupci Žáci,  pracovníci školy, cizí strávníci Žáci, zákonní zástupci a pracovníci školy, cizí strávníci Zaměstnanci školy, cizí stránvíci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci navštěvující družinu, zákonní zástupci Žáci a  pracovníci školy Čtenáři Žáci,  zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci Žáci,  zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci
Kategorie osobních údajů jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna, podpis jmenné, kontaktní jmenné, kontaktní jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, místo narození, IVP, klasifikace, jména zákonných zástupců, kontaktní údaje, zdravotní pojišťovna jménné, kontaktní, zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost, zdravotní způsobilost, kopie zdravotního průkazu Jmenné, adresa, pojišťovna, kontakty Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, informace o zdravotním stavu, kontaktní, podpis Jménné, datum narození, podpis Jmenné, adresní, datum narození, rodné číslo, o jiných osobách, číslo bankovního účtu, zravotní pojišťovna, podpis jmenné, částky, čísla z účtů, variabilní symboly jmenné,adresní, podpis Jmenné Jmenné Jmenné Jmenné, adresní, jemnné zákonných zástupců jmenné, jmenné kdo hospitoval Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, kontaktní, podpis jmenné, adresné, kontaktní, druh znevýhodnění Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní Jmenné, adresní, číslo bankovního účtu, variabilní symbol Jmenné Jmenné, adresní,  Jmenné, adresní, jmenné zákonných zástupců, kontaktní, podpis Jmenné, adresní, rodné číslo
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměstnanci, katalogové listy - navazujícímu školskému zařízení Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, příslušná místa - např. ubytovací zařízení, personál plaveckého bazénu Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, sociální správa, zdravovtní pojišťovna, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, psychologicko pedagogická poradnu, zákonní zástupci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 45 let 10 let 10 let 45 let 10 let 10 let 5 let, u výletů a jiných seznamů 3 roky 5 let (kniha), hlášení a dokumentace 10 let 5 let 5 let 5 let (nemá dobu skartace) 50 let - personální listy, 30 let mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, pracovní smlouvy, 10 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby, 5 let - návrhy odměn, výplatní lístky apod., 5 let - další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 45 let seznamy vyučujících, 10 let záznamy o nepřítomnosti, 5 let ostatní, FKPS 5 let 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let 5 let 10 let 3 roky 3 roky 5 let 5 let Po dobu navštěvování družiny 5 let 5 let 5 let 5 let 6 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c e e c c c c e c e e e e c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 563/1991 Sb., o účetnictví 89/2012 Sb., - Občanský zákoník, 513/1991 Sb., obchodní zákoník 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  300/2008 Sb., - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,  561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 561/2004 Sb. školský zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE