Historie

1. polovina 18. století – počátky školství v Troubkách,

1788 – do jednotřídní školy chodí asi 180 žáků,

1869 – z důvodu velkého počtu žactva zřízena obcí druhá třída v prostorách obecních Pastoušek,

1879 – požár budovy 2. třídy, nevyhovující hygienické podmínky a roustoucí počet žáků nastolil potřebu nové školní budovy v obci,

1883 – sál obecního hostince na Záhumení byl upraven na třetí třídu,

1884/1885 – školu navštěvuje 288 dětí,

1888 – ze čtyř vytipovaných lokalit bylo vybráno místo v Dědině a počal přípravné práce na stavbě nové čtyřtřídní školy a dvou učitelských bytů, po zdolání všech obtíží byla škola 28. litopadu 1888 slavnostně kolaudována, 2. prosince otevřena žákům a 12. a 13. prosince 1888 začalo vyučování,

1895/1896 – budova byla upravena na pětitřídní školu,

1914/1915 – budova byla upravena na šeštitřídní školu,

1914 – 1918 – neblahý dopad 1. světové války na vyučování (učitelé povoláni do války, sběrové akce školy pro vojsko, málo topiva, nedostatečná docházka žáků do školy),

1921 – 1932 – v Troubkách působí Živnostenská škola pokračovací pro výchovu a vzdělání učňů v oborech umělecko-průmyslových, technických a obchodních, počáteční zájem učňů klesal a škola byla přiřazena k Všeobecné živnostenské škole pokračovací v Tovačově,

1939 – 1945 – dopad německé okupace Čech a Moravy (nedostatek učitelů, třídy přeplněné žáky, výuka němčiny, sběrové akce, koncem války byla škola obsazena německými oddíly, vyučování přerušeno),

22. května 1945 – zahájeno školní vyučování po skončení II. světové války,

1945/1946 – otevřeno 7 tříd pro 215 žáků,

1948 – proměna školní výuky v duchu komunistické ideologie,

1955 – zaveden provoz školní družiny,

1967 – 1970 – realizována generální rekonstrukce školy,

1975 – zahajuje provoz školní jídelna,

80. léta 20. stol. – přístavby učeben, kabinetů, šaten ve dvorním traktu, plynofikace topení,

2004 – generální oprava školy z prostřeků EU (střecha, zateplení budovy, výměna oken, rakonstrukce sociálního zařízení),

2007 – rekonstrukce školní družiny, vybudování toalet pro školní družinu a mateřskou školu, otevření odloučeného pracoviště mateřské školy, výměna oken ve školní jídelně a keramické dílně,

2009 – modernizace učeben v I. patře budovy školy (jazyková, přírodopisná, multimediální),

2010 – květnové povodně; rekonstruován prostor šaten, speciálních tříd, tělocvičny a 3. oddělení MŠ,

2011 – realizace projektu „Zahrada – nejen místo odpočinku“ – instalace herních prvků pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ; předláždění příjezdové cesty a chodníků ve dvorním traktu; rekonstrukce PC učebny,

2013 – úpravy školní jídelny (výměna střešní krytiny); realizace projektu „Malé školní arboretum – přírodní učebna“; montáž herních prvků projektu„Zahrada – nejen místo odpočinku (II. etapa)“,