Historie

  1. 11. 1888             čtyřtřídní škola slavnostně kolaudována
  2. 12. 1888               budova školy slavnostně posvěcena a otevřena žactvu
  3. 12. 1888             začalo samotné vyučování v I. třídě
  4. 12. 1888             začalo vyučování ve zbylých třídách

1895/1896                škola upravena na pětitřídní

1913/1914                škola se stala šestitřídní

1922 – 1932             v prostorách obecné školy zřízena Živnostenská škola

pokračovací (obory umělecko-průmyslové, technické, obchodní)

1945/1946               otevřeno 7 tříd

1947/1948               zřízena měšťanka

1967 – 1970             generální rekonstrukce školy

1975                          zahájila provoz školní jídelna

  1. léta 20. stol.      zřízeny prostory pro školní družinu, kabinety, knihovnu, šatnu pro žáky, dílnu

1997/1998                celý školní rok byl po všech stránkách negativně poznamenán povodní

(7. – 10. července 1997); vnitřní zařízení a vybavení v přízemí školy bylo

při povodni zcela zničeno

2003                           došlo ke sloučení 2 subjektů – základní školy a mateřské školy, a tak vznikla

Základní škola a Mateřská škola Troubky

2004                           generální oprava školy ze zdrojů EU (střecha, zateplení, budovy, výměna

oken, rekonstrukce sociálního zařízení)

2006                          rekonstrukce školní družiny pro potřeby mateřské školy

2007                          rekonstrukce školní družiny, vybudování toalet pro ŠD a MŠ, otevření

odloučeného pracoviště mateřské školy, výměna oken ve školní jídelně a

keramické dílně

2009                          modernizace učeben v I. patře budovy školy (jazyková, přírodopisná,

multimediální)

2010                          květnové povodně; rekonstruován prostor šaten, speciálních tříd, tělocvičny

a 3. oddělení MŠ

2011                          realizace projektu „Zahrada – nejen místo odpočinku“ – instalace herních

prvků pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ; předláždění příjezdové cesty

a chodníků ve dvorním traktu; rekonstrukce PC učebny

2013                          úpravy školní jídelny (výměna střešní krytiny); realizace projektu „Malé školní

arboretum – přírodní učebna“; montáž herních prvků projektu„Zahrada –

nejen místo odpočinku (II. etapa)“