Historie školy

Něco málo z historie školy…

 • 1. polovina 18. století – počátky školství v Troubkách
 • 1788 – do jednotřídní školy chodí asi 180 žáků
 • 1869 – z důvodu velkého počtu žactva zřízena v obcí druhá třída v prostorách obecních pastoušek
 • 1879 – požár budovy 2. třídy, nevyhovující hygienické podmínky a rostoucí počet žáků nastolil potřebu nové školní budovy v obci
 • 1883 – sál obecního hostince na Záhumení byl upraven na třetí třídu
 • 1884/1885 – školu navštěvuje 288 dětí
 • 1888 – ze čtyř vytipovaných lokalit bylo vybráno místo v Dědině a počaly přípravné práce na stavbě nové čtyřtřídní školy a dvou učitelských bytů, po zdolání všech obtíží byla škola 28. listopadu 1888 slavnostně kolaudována, 2. prosince otevřena žákům a 12. a 13. prosince 1888 začalo vyučování
 • 1895/1896 – budova byla upravena na pětitřídní školu
 • 1914/1915 – budova byla upravena na šestitřídní školu
 • 1914 – 1918 – neblahý dopad 1. světové války na vyučování (učitelé povoláni do války, sběrové akce školy pro vojsko, málo topiva, nedostatečná docházka žáků do školy)
 • 1921 – 1932 – v Troubkách působí Živnostenská škola pokračovací pro výchovu a vzdělání učňů v oborech umělecko-průmyslových, technických a obchodních, počáteční zájem učňů klesal a škola byla přiřazena k Všeobecné živnostenské škole pokračovací v Tovačově
 • 1939 – 1945 – dopad německé okupace Čech a Moravy (nedostatek učitelů, třídy přeplněné žáky, výuka němčiny, sběrové akce, koncem války byla škola obsazena německými oddíly, vyučování přerušeno)
 • 22. května 1945 – zahájeno školní vyučování po skončení II. světové války
 • 1945/1946 – otevřeno 7 tříd pro 215 žáků
 • 1948 – proměna školní výuky v duchu komunistické ideologie
 • 1955 – zaveden provoz školní družiny
 • 1967 – 1970 – realizována generální rekonstrukce školy
 • 1975 – zahajuje provoz školní jídelna
 • 80. léta 20. stol. – přístavby učeben, kabinetů, šaten ve dvorním traktu, plynofikace topení
 • 2004 – generální oprava školy z prostředků EU (střecha, zateplení budovy, výměna oken, rekonstrukce sociálního zařízení)
 • 2007 – rekonstrukce školní družiny, vybudování toalet pro školní družinu a mateřskou školu, otevření odloučeného pracoviště mateřské školy, výměna oken ve školní jídelně a keramické dílně
 • 2009 – modernizace učeben v I. patře budovy školy (jazyková, přírodopisná, multimediální)
 • 2010 – květnové povodně; rekonstruován prostor šaten, speciálních tříd, tělocvičny a 3. oddělení MŠ
 • 2011 – realizace projektu „Zahrada – nejen místo odpočinku“ – instalace herních prvků pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ, předláždění příjezdové cesty a chodníků ve dvorním traktu, rekonstrukce PC učebny
 • 2013 – úpravy školní jídelny (výměna střešní krytiny), realizace projektu „Malé školní arboretum – přírodní učebna“, montáž herních prvků projektu „Zahrada – nejen místo odpočinku (II. etapa)“
 • 2015 – rekonstrukce dvou učeben v 1. patře hlavní budovy školy, úprava školní zahrady (Ekotým školy)
 • 2017 – 2018 – rekonstrukce školní jídelny – stavební úpravy (výměna rozvodů vody, odpadů, topení, předláždění podlahy v kuchyni, napojení na veřejnou kanalizaci, předláždění příjezdové cesty ke školní jídelně)
 • 2021 – vybudování venkovní učebny (dotace Obec Troubky), realizace projektu Naučná stezka školní zahradou (8 zastavení s informačními tabulemi)
 • 2023 – rekonstrukce školní kuchyně - stavební úpravy, dovybavení moderními spotřebiči, navýšení celkové kapacity vařených jídel, výběr ze 2 jídel