{literal}{/literal}

O škole

ÚVODEM

Naše škola má více než stoletou tradici. Je vzdělávací institucí pro 1. i 2. stupeň ZŠ, plně organizovaná s devíti ročníky. Disponuje dvěma odděleními mateřské školy, třemi oddělení školní družiny a jídelnou - výdejnou stravy. Nachází se v centru malebné obce, s nádechem venkova, v srdci regionu Hané. Je výborně dopravně dostupná pro děti z okolních obcí, v těsné blízkosti jsou zastávky autobusové dopravy.

Předností školy je klidné a rodinné prostředí, menší počty žáků ve třídách, které umožňují individuální přístup ke každému žáku a respektování jeho pracovního tempa, a pedagogický sbor, který se snaží vytvářet ve škole pozitivní klima, dobrou a přátelskou atmosféru mezi učiteli, žáky a rodiči.

Jsme školou pro děti, které na sobě chtějí pracovat, které plní zadané úkoly, respektují pravidla slušného chování a pravidla školy, které jsou zodpovědné za svoji práci a přípravu na vyučování.

Chceme být školou, odkud odcházejí žáci připraveni uplatnit se v životě podle svých předpokladů a tužeb.

Chceme vynikat kvalitou výchovně-vzdělávací práce, láskou a vstřícností k dětem, profesionálními i lidskými vztahy, bezpečným klimatem.

Usilujeme o to, aby škola fungovala ke vší spokojenosti, což se neobejde bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných – žáků, pedagogů a rodičů.

Zázemí školy

 • 11 kmenových učeben
 • učebna cizích jazyků
 • učebna s možností interaktivní výuky
 • odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu
 • počítačová učebna
 • venkovní učebna
 • keramická dílna
 • sportovní hala
 • rozlehlá zahrada s arboretem, jezírkem, hracími prvky
 • školní jídelna
 • školní družina
 • budova mateřské školy

Priority naší školy

 • Nejdůležitějším cílem je kvalitní výchova a vzdělávání.
 • Zakládáme si na příjemné a vstřícné atmosféře školy.
 • Vytváříme podmínky pro to, aby každý žák ve školním společenství poznával sám sebe, své schopnosti a možnosti, nacházel svůj životní směr, rozvíjel vytrvalost a zažíval úspěch.
 • Vedeme žáky k dodržování společně stanovených pravidel (třídní pravidla, školní řád).
 • Učíme interaktivně a uplatňujeme moderní pedagogické přístupy a metody ve výuce, podporujeme projektové vyučování, netradiční formy výuky.
 • Pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a pracujeme s talentovanými a nadanými žáky, úzce spolupracujeme se speciálním pedagogem a školním psychologem.
 • Rozvíjíme matematické a jazykové schopnosti žáků (vyučujeme anglický jazyk a německý jazyk).
 • Klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků a zvyšujeme finanční gramotnost našich žáků.
 • Velkou pozornost věnujeme environmentální výchově.
 • Vedeme žáky ke sportu a zdravému životnímu stylu.
 • Je pro nás důležitá úzká spolupráce s rodinou.
 • Zúčastňujeme se mnoha sportovních, kulturních i vědomostních soutěží.


„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“

J. A. Komenský