Školní psycholog

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

 

Mgr. Marcela Sedláčková

telefon: 581 221 123

email: psycholog@skolatroubky.cz

konzultační hodiny: pá 12:30 – 13:30 hod

(objednání nejlépe po předchozí domluvě - emailem)

 

Školní psycholog poskytuje:

 • Poradenské služby v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Péči o žáky s osobními či rodinnými problémy
 • Spolupráci při prevenci školní neúspěšnosti
 • Podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Krizovou intervenci a primární prevenci v oblasti sociálně patologických jevů

 

S čím je možné se na školní psycholožku obrátit

Žáci

 • pokud máte problémy s učením, chcete se učit lépe, ale nevíte jak…
 • máte problémy se zapamatováním, těžko se vám soustředí…
 • rádi byste se zbavili trémy či strachu ze zkoušení, písemek…
 • chtěli byste poradit, na jakou školu či obor se po ZŠ vydat…
 • ve třídě se necítíte dobře, nevyhovují vám vztahy ve třídě
 • máte problém vyjít s učitelem, vázne komunikace…
 • dostali jste se do problémů v souvislosti se svým chováním a nevíte, jak z toho ven…
 • potkala vás nějaká nepříjemná nebo náročná situace, ze které se nemůžete dostat…(rozchod, rozvod rodičů, onemocnění či úmrtí někoho blízkého)
 • dostali jste se do problémů v souvislosti s alkoholem, drogami…a chtěli byste poradit, jak z toho ven…
 • máte jakékoli jiné osobní problémy, které byste chtěli probrat, nebo se kterými byste chtěli pomoci (vztahy, problémy v rodině, sebedůvěra, stres, úzkost, deprese atd.)

Rodiče (zákonní zástupci)

Rodiče se na mě mohou obrátit, pokud chtějí konzultovat otázky výchovy a vzdělávání svých dětí, a to konkrétně například tyto:

 • výchovné obtíže a problémy
 • výukové problémy dítěte a případné možnosti podpory dítěte
 • možnosti podpory, zvýšení potenciálu, nadání dítěte
 • osobnostní zvláštnosti dítěte, komunikace v období dospívání apod.
 • rodinné problémy, které mohou mít vliv na školní život dítěte a které chcete konzultovat (nebo si o nich jen s někým promluvit)
 • možnost posouzení intelektových schopností Vašeho dítěte

Učitelé

 • výukové problémy žáků, možnosti řešení
 • výchovné problémy žáků, komunikace a vztahy se žáky
 • atmosféra ve třídě, možnosti spolupráce na jejím zlepšení
 • prevence, zmapování i řešení negativních jevů ve škole (záškoláctví, šikana, apod.)
 • osobní problémy apod.

Konzultace jsou samozřejmě důvěrné, jsem vázána mlčenlivostí a Etickým kodexem práce školních psychologů.

S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

S poskytováním poradenských služeb školního psychologa, se zavedením spisové dokumentace a se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů o dítěti a rodině v písemné a elektronické formě musí zákonný zástupce souhlasit a tudíž pro spolupráci s psycholožkou je třeba podepsat informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.

 

Obrací-li se na psycholožku s problémem dítěte učitel, činí tak po předchozím souhlasu ze strany rodiče. I v tomto případě si psycholožka pozve rodiče na konzultaci s cílem zjistit anamnézu dítěte, porozumět fungování dítěte v domácím prostředí, případně zapojit rodiče do spolupráce, je- li to nutné. Případná další spolupráce s rodičem se plánuje dle jeho ochoty a míry vlivu na daný problém.

Psycholožka konzultuje možnosti řešení i s učitelem, ty by pak měl začít uvádět do praxe. Dále pak vede individuální konzultace s dítětem.

 

Generální souhlas s činností školního psychologa

V průběhu měsíce září budou rodiče a zákonní zástupci žáků informováni o mé činnosti prostřednictvím tzv. Generálního souhlasu s činností školního psychologa. Díky podepsání tohoto dokumentu mi bude umožněno provádět základní činnosti se žáky. Jedná se například o besedy, semináře, aktivity se třídou, ale také anonymní ankety, mapování klimatu ve třídách a případnou krizovou intervenci. Také umožňuje žákům za mnou kdykoli přijít, pokud budou sami chtít.

Co se týče veškerých dalších činností školního psychologa (např.: dlouhodobé konzultace, testování schopností, neanonymní dotazníky apod.), o těch budou vždy všichni rodiče či zákonní zástupci informováni předem a požádáni o vyjádření (tzv. informovaný souhlas). Jestliže budete mít jakékoli otázky, obraťte se na mne, ráda Vám odpovím.

Všechny psychologické služby jsou poskytovány bezplatně.

Během pracovní doby probíhá kromě individuálních konzultací se žáky, jejich rodiči a pedagogy také pozorování ve třídách.

Na konzultaci se prosím vždy předem objednávejte – osobně či elektronicky, eventuálně přes telefonní linku školy.

 

Činnosti školního psychologa

 • Diagnostika, depistáž
 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Depistáž specifických poruch učení v základních a středních školách.
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole na zakázku vedení školy.
 • Konzultační, poradenské a intervenční práce
 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního programu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení...).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, učitele a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro učitele v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Metodická práce a vzdělávací činnost
 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základní školy.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro učitele (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé, ředitel).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa.
 • Prezentační a informační činnost.