Školská rada

 Výpis ze Školského zákona 561/2004 Sb. §167, §168:

ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který také jmenuje třetinu jejích členů, třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školská rada zasedá nejméně 2x ročně, vyjadřuje se k návrhům školských vzdělávacích programů a jejich uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství.

 

Školská rada při ZŠ a MŠ Troubky

  • zástupci zřizovatele: Mgr. Lenka Kargerová, Ing. Klára Sobková, Vojtěch Ticháček
  • zákonní zástupci nezletilých žáků: Bc. Vladimíra Gregovská, Ilona Březinová, Kateřina Řihošková, DiS.
  • zástupci pedagogů: Mgr. Ivana Smolková
  • předsedkyně Školské rady: Mgr. Kateřina Hrubá, Mgr. Jana Prečanová

 

Připomínky a podněty pro práci Školské rady mohou rodiče zasílat na e-mailovou adresu Mgr. Ivany Smolkové, předsedkyně Školské rady (smolkova@skolatroubky.cz).

 

Aktuální zápisy ze schůzí: 2023 - 2024

Zápis z jednání 31. 10. 2023